សេចក្តីជូនដំណឹង
Welcome to Love Wedding! Register Login >> Post Free Ads Now
ភ្នំពេញ
»​ ហាងលក់នំខេក
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ ហ្កួយ ជ័យហួរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ​28A ផ្លូវលេខ374 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 077 777 741
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ Helen’s Bakery & Restaurantកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ159B ផ្លូវព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 427 701
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ ហេង ហេងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ19 ផ្លូវលេខ223 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 366 599
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ Java Cofe & Galleryកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ56E1 ផ្លូវព្រះសីហនុ ផ្លូវលេខ​​274 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 987 420
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ JCកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ01 ផ្លូវលេខ209​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 355 390
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ ការ៉េម Ice Creamកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ30 ផ្លូវលេខ528 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 267 577
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ Khmer French & Bakeryកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ100-102 ផ្លូវសុធារស ផ្លូវលេខ3 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 211 054
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ កែវ សេងហួរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ3E ផ្លូវលេខ168 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 215 217
អ៊ីម៉ែលៈ khoveshenghour@gmail.com
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ Kiwi Bakery & Restaurantកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ199Eo ផ្លូវលេខ130 ផ្លូវស៊ីសុវត្ថិ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 215 784
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ L’Ami du Painកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ219 ផ្លូវលេខ19 ផ្លូវអង្គយុគន្ធរ ភ្នំពេញ
ផ្លូវលេខៈ 023 223 527
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ La Brioche Doreeកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ313 ផ្លូវស៊ីសុវត្ថិ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 218 189
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ ឡាយ គាងហួរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ136Eo ផ្លូវលេខ182 ផ្លូវ​ឧកញ៉ាទេពផន ភ្នំពេញ
ផ្លូវលេខៈ 011 721 719
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ Le Phnomកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្លូវលេខ93 ផ្លូវព្រះមុនី្នវង្ស​ ភ្នំពេញ
ផ្លូវលេខៈ 023 981888
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ លី គីមហុងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្លូវលេខ375 ផ្លូវលេខ271 យុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 016 860 880
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ មង្គលខ្មែរ Handicraftកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ443 យុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ ផ្លូវលេខ271 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 515 446
អ៊ីម៉ែលៈ mongkulkhmer@gmail.com
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ Nakata Japanese Sweetកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ342 ផ្លូវលេខ271 យុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 016 271 888
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ ភ្នំពេញកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ917 ផ្លូវជាតិលេខ5 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 016 784 444
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ រស្មីសូរីយាកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ148AB ផ្លូវលេខ245 ផ្លូវម៉ៅសេទុង​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 224 217
ព័តមានលំអិត
ហាងនំ Red Orchid Coffee Restaurant & Barកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ14B ផ្លូវលេខ278 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 092 637 773
First12 Next Last(30 Items)
អ្នកចូលទស្សនា
  • ចំនួនអ្នកទស្សនា05248974
  • ថ្ងៃនេះ218
  • ម្សិលមិញ988
  • សប្តាហ៏នេះ1212
  • ខែនេះ15268
បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម