សេចក្តីជូនដំណឹង
Welcome to Love Wedding! Register Login >> Post Free Ads Now
ភ្នំពេញ
»​ ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍
ព័តមានលំអិត
Haemon Wedding Accessoriesកាលបរិច្ឆេទ 08/05/2015
#16B, Street 338Phnom Penh +855 12 611 944 , +855 69 552 581 http://haemonwedding.com/
ព័តមានលំអិត
MEV-Mothers En Vogueកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ153Eo ផ្លូវព្រះនរោតម្ត ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 098 806 222
ព័តមានលំអិត
Amara Fair Trade Shop & Restaurantកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ18 ផ្លួវលេខ282 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 987 497
ព័តមានលំអិត
Bodia Natureកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ10 ផ្លួវលេខ178 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 097 7446 367
ព័តមានលំអិត
Fashion Incកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ស៊ីធីម៉លជាន់ទី4 G32 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 353 189
ព័តមានលំអិត
Gift Nice Shopកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ406A ផ្លួវលេខ163 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 213 648
ព័តមានលំអិត
Happy Cambodia Souvenir Shopកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 890 224
ព័តមានលំអិត
Happy Painting Galleryកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ363 ផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 221 732
អ៊ីម៉ែលៈ stephane@gmail.com
ព័តមានលំអិត
Hari Hara Souvenir Shopកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ30 ផ្លូវព្រះអង្គមហាវ័ន ផ្លូវលេខ178 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 221 393
ព័តមានលំអិត
ហែម ណាវីកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ14A ផ្លូវលេខ420 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 011 717 173
ព័តមានលំអិត
ហុងកុងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ1CEo ផ្លូវលេខ152 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 616 353
ព័តមានលំអិត
Royal Boutiqueកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ6A ទល់មុខភោជនីយដ្ឋាន ខ្មែរសុរិន ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 993 443
ព័តមានលំអិត
Khmer Silk Souvenirកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ13 ផ្លូវ​លេខ3 ផ្លូវសុធារស ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 010 670 666
ព័តមានលំអិត
Le Lezard blueកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ61 ​ផ្លូវ​លេខ240 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 986 978
ព័តមានលំអិត
Le Rit’sកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ71 ផ្លូវព្រះអង្គផានូវង្ស ផ្លូវលេខ240 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 213 160
ព័តមានលំអិត
Lucky Heritageកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ2B1-B3 ផ្លូវលេខ51 ផ្លូវប៉ាស្ទ័ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 722 174
ព័តមានលំអិត
មេគ្គង Quilts Organizationកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ49​ ផ្លូវលេខ51 ផ្លូវឧកញ៉ាឈុន ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 219 607
ព័តមានលំអិត
Nyemo Shopកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ155 កាច់ជ្រុងផ្លូវ450 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 213 160
ព័តមានលំអិត
Peace Handicraffs & silk shopកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ39C ផ្លូវ​លេខ155 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 993 331
First12 Next Last(28 Items)
អ្នកចូលទស្សនា
  • ចំនួនអ្នកទស្សនា05291345
  • ថ្ងៃនេះ379
  • ម្សិលមិញ3256
  • សប្តាហ៏នេះ7785
  • ខែនេះ26181
បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម